คณะกรรมการดำเนินการสมาคม ฌาปณกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ชุดที่ ๙

๑. นายเชิดชัย             สินพูน                   นายกสมาคม

๒. นายสมชาติ            คำหา                    อุปนายก

๓. นายอภิเชษฐ์          บุตรวร                   อุปนายก

๔. นายไพโรจน์          วงศ์ชาชม               กรรมการ

๕. นายเกสี                ชัยมาโย                กรรมการ

๖. นายประวิทย์           ศรีสมยา                กรรมการ

๗. นายดำรงเดช          วันนา                   กรรมการ

๘. นายพิชิต               โกพล                   กรรมการ

๙. นายชัยรัตน์            นันทสุรีย์อารักษ์      กรรมการ

๑๐. นายวัชรินทร์         กุลยะ                   กรรมการ

๑๑. นางเลิศลักษณ์      ปัญญาดี               กรรมการ

๑๒. นายภาวร             จำปา                   กรรมการ

๑๓. นางพรพิมล          ทวีกุล                  กรรมการ

๑๔. นางพิจิตรา           พวงแก้ว               เหรัญยิก

๑๕. นายภูวินทร์          โพธิสาขา              เลขานุการ

ดังรายนามดังต่อไปนี้